Showing posts with label panatang makabayan. Show all posts
Showing posts with label panatang makabayan. Show all posts

Monday, July 25, 2011

New Version Of The Panatang Makabayan

Panatang Makabayan (New Version)

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungan
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,pagsisikap
sa bansang Pilipinas